MOVLATGIRI MESTOYEV
MOVLATGIRI MESTOYEVChairman
ANDREY KUZNETSOV
ANDREY KUZNETSOVChief Executive Officer
ASSEL KARASHEVA
ASSEL KARASHEVADeputy Chief Executive Officer
ALEXEY MIRONOV
ALEXEY MIRONOVBusiness Development Director
AIGERIM YERKINALIYEVA
AIGERIM YERKINALIYEVA Chief Financial Officer
AIGERIM KOISHYBAYEVA
AIGERIM KOISHYBAYEVA Business Analyst